« اشعار ارزشی!!! | ص�?حه اصلی | سرنوشت!!! »

شعر قیصر

دردهای من
گرچه مثل دردهای مردم زمانه نیست
درد مردم زمانه است
مردمی که چین پوستینشان
مردمی که رنگ روی آستینشان
مردمی که نامهایشان
جلد کهنه ی شناسنامه هایشان
درد می کند

نوشته شده توسط mohhoj در ساعت